Οι οπαδοί της Σέλτικ έχουν πλούσια προϊστορία «πολιτικής συμπεριφοράς» που προκάλεσε την οργή της ΟΥΕΦΑ, μετρώντας 9 πρόστιμα τα τελευταία πέντε χρόνια. Δυο χρόνια πριν, ο ποδοσφαιρικός σύλλογος είχε δεχτεί πρόστιμο 15.000 λιρών, όταν υψώθηκε μια παλαιστινιακή σημαία σε αγώνα προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ με την Ρέικιαβικ.
Με αυτό το προη­γού­με­νο, και καθώς στο δρόμο της σκω­τσέ­ζι­κης ομά­δας για τους ομί­λους τους Τσά­μπιονς Λιγκ βρέ­θη­κε η Χα­πο­έλ Μπερ Σεβά, από το Ισ­ρα­ήλ, η ΟΥΕΦΑ προ­χώ­ρη­σε ένα βήμα πα­ρα­πέ­ρα: Προει­δο­ποί­η­σε και απα­γό­ρευ­σε εκ των προ­τέ­ρων την εμ­φά­νι­ση πα­λαι­στι­νια­κών συμ­βό­λων στη διάρ­κεια του αγώνα!
Το απο­τέ­λε­σμα ήταν εκ δια­μέ­τρου αντί­θε­το. Απα­ντώ­ντας στην πρό­κλη­ση, ο σύν­δε­σμος οπα­δών «Πρά­σι­νη Τα­ξιαρ­χία», με τη στή­ρι­ξη χι­λιά­δων άλλων φίλων της Σέλ­τικ, ση­μαιο­στό­λι­σε το χώρο έξω από το γή­πε­δο, ενώ και στις εξέ­δρες ανέ­μι­ζαν πάνω από 100 πα­λαι­στι­νια­κές ση­μαί­ες και πανώ αλ­λη­λεγ­γύ­ης στην Πα­λαι­στί­νη.
Αυτή η σπου­δαία πράξη μα­ζι­κής ανυ­πα­κο­ής και αλ­λη­λεγ­γύ­ης προ­κά­λε­σε την οργή των γρα­φειο­κρα­τών της ΟΥΕΦΑ, που κά­λε­σε σε απο­λο­γία την Σέλ­τικ και κινεί τις δια­δι­κα­σί­ες για επι­βο­λή νέου προ­στί­μου.
Δεν προ­κα­λεί έκ­πλη­ξη η στάση της ΟΥΕΦΑ. Είναι η ΦΙΦΑ άλ­λω­στε αυτή που πριν 2 χρό­νια δεν πήρε κα­νέ­να μέτρο ενά­ντια στο Ισ­ρα­ήλ (ανα­κι­νή­θη­κε ζή­τη­μα ακόμα και απο­βο­λής του), όταν σε «ση­μείο ελέγ­χου» πυ­ρο­βο­λή­θη­καν στα πόδια δύο νε­α­ροί Πα­λαι­στί­νιοι πο­δο­σφαι­ρι­στές. Όπως έγρα­ψε τότε ο David Zirin,
«Ο θά­να­τος, ο τραυ­μα­τι­σμός ή η φυ­λά­κι­ση είναι μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για αρ­κε­τά μέλη της εθνι­κής ομά­δας της Πα­λαι­στί­νης τα τε­λευ­ταία 5 χρό­νια. Φα­ντα­στεί­τε αν μέλη της εθνι­κής ομά­δας Ισπα­νί­ας για το Μου­ντιάλ είχαν φυ­λα­κι­στεί, πυ­ρο­βο­λη­θεί ή σκο­τω­θεί από μια άλλη χώρα… φα­ντα­στεί­τε αν νε­α­ροί πολλά υπο­σχό­με­νοι Βρα­ζι­λιά­νοι παί­χτες πυ­ρο­βο­λού­νταν στα πόδια από το στρα­τό μιας άλλης χώρας. Αλλά, τρα­γι­κά, αυτά τα πε­ρι­στα­τι­κά στα ση­μεία ελέγ­χου δεν έχουν προ­κα­λέ­σει την πα­ρα­μι­κρή προ­σο­χή στις αθλη­τι­κές σε­λί­δες ή γε­νι­κό­τε­ρα στον Τύπο».
Με την Σέλ­τικ να απει­λεί­ται με πρό­στι­μο 15.000 λιρών εκ νέου, η «Πρά­σι­νη Τα­ξιαρ­χία» τά­πω­σε για άλλη μια φορά τους γρα­φειο­κρά­τες της ΟΥΕΦΑ. Ξε­κί­νη­σε την κα­μπά­νια matchthefineforPalestine (να ισο­φα­ρί­σου­με το πρό­στι­μο για την Πα­λαι­στί­νη), με στόχο να συ­γκε­ντρω­θούν οι 15.000 λίρες και να δο­θούν όχι στην ΟΥΕΦΑ, αλλά στην Medical Aid for Palestine, που προ­σφέ­ρει ια­τρι­κή βο­ή­θεια στους Πα­λαι­στί­νιους και το Lajee Centre, ένα πο­λι­τι­στι­κό κέ­ντρο για παι­διά στο στρα­τό­πε­δο προ­σφύ­γων στην Βη­θλε­έμ.
Ακόμα πιο εντυ­πω­σια­κή ήταν η αντα­πό­κρι­ση. Ο στό­χος των 15.000 ξε­πε­ρά­στη­κε με ευ­κο­λία, φτά­νο­ντας άμεσα τις 36.000 λίρες, ενώ σύμ­φω­να με τον Γκάρ­ντιαν, σή­με­ρα το πρωί το ποσό που συ­γκε­ντρώ­θη­κε είχε ξε­πε­ρά­σει τις 90.000 λίρες!
Ενό­ψει της ρε­βάνς, η αστυ­νο­μία του Ισ­ρα­ήλ προει­δο­ποιεί τους 250 οπα­δούς της Σέλ­τικ που τα­ξι­δεύ­ουν για να δουν την ομάδα τους, πως δεν θα ανε­χτεί την εμ­φά­νι­ση ση­μαί­ας της Πα­λαι­στί­νης. Ο εκ­πρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας, Μίκι Ρό­ζεν­φελντ, δή­λω­σε πως «δεν είναι πα­ρά­νο­μο να έχει κα­νείς πα­λαι­στι­νια­κή ση­μαία στο Ισ­ρα­ήλ» για να προ­στα­τέ­ψει τη δη­μό­σια ει­κό­να του κρά­τους. Αλλά συ­μπλή­ρω­σε πως «οι προ­κλή­σεις οπα­δών είναι πα­ρά­νο­μες και δεν θα το ανε­χτού­με». Πρό­κλη­ση λοι­πόν η δη­μό­σια εμ­φά­νι­ση της ση­μαί­ας της Πα­λαι­στί­νης. Μάλ­λον στο Ισ­ρα­ήλ είναι νό­μι­μο να έχει κα­νείς την πα­λαι­στι­νια­κή ση­μαία, αρκεί να την έχει σπίτι του, χω­μέ­νη σε ένα μπα­ού­λο.
Ο αντί­κτυ­πος στα πα­λαι­στι­νια­κά εδάφη ήταν συ­γκλο­νι­στι­κός. Καμιά φορά δεν αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε τη ση­μα­σία που έχουν και οι μι­κρό­τε­ρες, συμ­βο­λι­κές δρά­σεις αλ­λη­λεγ­γύ­ης στην Πα­λαι­στί­νη που ορ­γα­νώ­νου­με. Για τον πα­λαι­στι­νια­κό λαό, ακόμα και η υπεν­θύ­μι­ση του ζη­τή­μα­τος, το πα­ρα­μι­κρό δείγ­μα πως δεν ξε­χνά­με την αδι­κία και την κα­τα­πί­ε­ση, πως δεν απο­δε­χό­μα­στε ως «κα­νο­νι­κό­τη­τα» το διαρ­κές έγκλη­μα του Ισ­ρα­ήλ εις βάρος τους, δίνει τε­ρά­στιο κου­ρά­γιο.
Τα παι­διά του Lajee Centre έστει­λαν ένα συ­γκι­νη­τι­κό βί­ντεο ευ­χα­ρι­στί­ας στους οπα­δούς της Σέλ­τικ, για «μια από τις με­γα­λύ­τε­ρες δρά­σεις αλ­λη­λεγ­γύ­ης στην ιστο­ρία του ευ­ρω­παϊ­κού πο­δο­σφαί­ρου». Το σήμα της Σέλ­τικ φώ­τι­σε (με προ­τζέ­κτο­ρα) κτί­ριο στα κα­τε­χό­με­να πα­λαι­στι­νια­κά εδάφη. Τη μέρα του ματς, στη Γάζα και τη Δυ­τι­κή Όχθη κά­τοι­κοι δη­λώ­νουν πως θα κρε­μα­στούν στα σπί­τια τους σκω­τσέ­ζι­κες και ιρ­λαν­δι­κές ση­μαί­ες (η Σέλ­τικ έχει ιστο­ρι­κά την στή­ρι­ξη των Ιρ­λαν­δών με­τα­να­στών στη Σκο­τία, κάτι που εξη­γεί και την ευαι­σθη­σία των οπα­δών της σε ζη­τή­μα­τα κα­το­χής). Όπως σχο­λί­α­σε για το βί­ντεο εκ­πρό­σω­πος της «Πρά­σι­νης Τα­ξιαρ­χί­ας», «Είναι απί­στευ­το, ζε­σταί­νει την καρ­διά σου. Βλέ­πεις πόσο συ­γκι­νή­θη­καν οι άν­θρω­ποι από κάτι που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι μια πολύ μικρή χει­ρο­νο­μία. Κι όμως, αυτή προ­φα­νώς ση­μαί­νει πολλά σε αν­θρώ­πους που ζουν σε στρα­τό­πε­δα προ­σφύ­γων, ή στη Γάζα υπό ισ­ραη­λι­νά πυρά».
Λίγες μέρες νω­ρί­τε­ρα είχε δη­λώ­σει: «Η πο­λι­τι­κή και ο αθλη­τι­σμός πάντα πή­γαι­ναν χέ­ρι-χέ­ρι. Το πο­δό­σφαι­ρο δεν υπάρ­χει σε απο­μό­νω­ση από την υπό­λοι­πη κοι­νω­νία. Αν επι­τρέ­πα­με να έρθει εδώ μια ισ­ραη­λι­νή ομάδα χωρίς να κά­νου­με κάτι που να αμ­φι­σβη­τεί τις πο­λι­τι­κές του Ισ­ρα­ήλ, αυτό θα αθώ­ω­νε τα εγκλή­μα­τα πο­λέ­μου του Ισ­ρα­ήλ. Θέ­λα­με να το αμ­φι­σβη­τή­σου­με αυτό και να δεί­ξου­με ότι δεν το θε­ω­ρού­με απο­δε­κτό».
ΥΓ: Δυο μέρες πριν, η ισ­ραη­λι­νή αε­ρο­πο­ρία και ισ­ραη­λι­νά τανκς εξα­πέ­λυ­σαν δε­κά­δες χτυ­πή­μα­τα σε ένα βράδυ, στην πο­λιορ­κη­μέ­νη Λω­ρί­δα της Γάζας. Ήταν η «απά­ντη­ση» σε ρου­κέ­τα που έπεσε στην πόλη Σντε­ρότ. Ήταν επί­σης άλλη μια μέρα στη «ρου­τί­να» του Ισ­ραη­λι­νού στρα­τού (ανά­λο­γη επί­θε­ση έκανε στη Γάζα στις 2 Ιούλη). Ήταν εν­δε­χο­μέ­νως και «πρόβα» των ολο­καί­νουρ­γιων F35 που πα­ρέ­λα­βε ο ακρο­δε­ξιός υπ. Εξ. Λί­μπερ­μαν πα­νη­γυ­ρι­κά πριν λίγες εβδο­μά­δες από την αμε­ρι­κα­νι­κή Lockheed, μέσα από τη δια­δι­κα­σία «Πω­λή­σε­ων Όπλων στο Εξω­τε­ρι­κό» της αμε­ρι­κα­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης. Αλλά αυτά είναι «φυ­σιο­λο­γι­κά». Το «σκάν­δα­λο» είναι η εμ­φά­νι­ση της πα­λαι­στι­νια­κής ση­μαί­ας σε έναν πο­δο­σφαι­ρι­κό αγώνα.